ประกาศ รับสมัครทุนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (กลุ่มที่ 2)

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประกาศรับสมัครทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (กลุ่มที่ 2 สำหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้) ตั้งแต่บัดนี้ - 16 มกราคม 2562  ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถส่งใบสมัครขอรับทุนได้ที่ สำนักกิจการนักศึกษา อาคาร 10 ชั้น 3 หรือ โทร.02-9547300 ต่อ 438 (คุณดวงเดือน  จันทสาร)

ดาวน์โหลด >> 1. หนังสือจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ดาวน์โหลด >> 2. ประกาศเรื่องการรับสมัครทุนชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มที่ 2

ดาวน์โหลด >> 3. สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครและจำนวนทุน

ดาวน์โหลด >> 4. ใบสมัครขอรับทุนชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มที่ 2

ดาวน์โหลด >> 5. ำหนดการดำเนินงานฯ

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200