ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 1) และประกาศรายชื่อนักศึกษาทุนกีฬา (รอบที่ 1และ รอบที่ 2)

ตามที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  ได้ประกาศรับสมัครผู้มีความประสงค์จะขอรับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 ได้พิจารณาคัดเลือกแต่ละทุนการศึกษา  โดยระยะเวลาให้ทุน  ให้ทุกภาคการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษา  ในระยะเวลาไม่เกิน 4 ปี  คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี  ประจำปีการศึกษา  2561  ดังนี้

 

 

 

 

ประเภททุนกีฬา

        ตามที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้มีความสามารถทางด้านกีฬาเข้ารับทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยจำนวนเงินทุนให้จ่ายเท่ากับจำนวนงินค่าหน่วยกิจที่ลงทะเบียนเรียนจริงปีละ 3 ภาคการศึกษา ภายใระยะเวลาไม่เกิน 5 ปีการศึกษา สำหรับปริญาตรี และไม่เกิน 3 ปีการศึกษา สำหรับระดับัณฑิตศึกษา โดยยังมีคุณสมบัติเข้าแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยได้ ทั้งนี้ รวมถึงค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นใดที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ ผลการพิจารณามีรายชื่อต่อไปนี้
     ประกาศมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่ 0700/0307 เรื่อง การให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีความสามารถด้านกีฬาในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 1)
     ประกาศมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่ 0700/0503 เรื่อง การให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีความสามารถด้านกีฬาในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2)
 
 
 

คลิ๊กดูเอกสารแนบ

1. ประกาศมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่  0700/0601 เรื่อง  การให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี  สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่  ประจำปีการศึกษา  2561 (รอบที่ 1)

2. ประกาศมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่ 0700/0307 เรื่อง การให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีความสามารถด้านกีฬาในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 1)

3. ประกาศมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่ 0700/0503 เรื่อง การให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีความสามารถด้านกีฬาในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2)

 

 

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200