ทุน DPU eSport (100%)

        เปิดรับสมัครทุน DPU eSport  จำนวน 5 ทุน ทุนละประมาณ 300,000 บาท (ทุน 100%) สามารถเรียนได้ทุกคณะ ทุกสาขา เฉพาะนักเรียนที่จบชั้น ม.6, ปวช. (นักศึกษาเข้าใหม่)

 

คุณสมบัติผู้สมัครขอทุน
 1. นักศึกษาเข้าใหม่ที่เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า 
 2. มีผลการเรียนได้เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือเทียบเท่า
 3. มีความสามารถทางด้านกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ และเคยเข้าร่วมการแข่งขัน eSport ที่ได้รับการยอมรับในประเทศ เช่น G Leauge ในเกม Heroes of Newerth HON หรือ Super Cup ในเกม FIFA online และการแข่งขัน eSport ที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ และต่างประเทศ
วิธีการสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร
 1. กรอกเอกสารใบสมัครตามแบบฟอร์มที่กำหนดที่ศูนย์รับสมัคร ได้ตั้งแต่ วันนี้ -  31 พฤษภาคม 2561
 2. เอกสารหรือหลักฐานในการยืนยันว่าเคยเข้าร่วมการแข่งขัน eSport ในระดับประเทศ
 3. สำเนาผลการศึกษา
 4. เขียนเรียงความ ในหัวข้อ “eSport ช่วยพัฒนาเยาวชนอย่างไร” หรือ “ทักษะการเรียนรู้ที่ได้จากการเล่นกีฬา eSport” ความยาวไม่ต่ำกว่า 1 หน้ากระดาษ A4 ถ้าพิมพ์จะต้องใช้ขนาดตัวอักษรขนาดไม่เกิน 16 นิ้ว
กระบวนการพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์รับทุน
คณะกรรมการพิจารณาทุนจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ ตามข้อที่ 1 และคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์ ในวันที่ 4 มิถุนายน 2561 และตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาทุนถือว่าเป็นการตัดสินขั้นสุดท้าย และประกาศผลในวันที่ 7 มิถุนายน 2561
 
เงื่อนไข และข้อผูกพันสำหรับผู้รับทุน
 1. ทุนการศึกษาต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 4 ปี ในการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
 2. นักศึกษาที่ได้รับทุนจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 ในแต่ละภาคการศึกษา จึงจะมีสิทธิ์รับทุนการศึกษาในภาคการศึกษาต่อไป
 3. นักศึกษาจะต้องช่วยงานกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง จึงจะมีสิทธิ์รับทุนการศึกษาในภาคการศึกษาต่อไป
 4. นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอตามข้อกำหนดของผู้ดูแล และเป็นตัวแทนในการแข่งขัน eSport ในระดับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย จึงจะมีสิทธิ์รับทุนการศึกษาในภาคการศึกษาต่อไป
 5. ไม่ประพฤติผิดข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ว่าด้วย ระเบียบวินัยนักศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2539 และ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ว่าด้วย การสอบไล่ของนักศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2548

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200