มอบรางวัลแก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์

ผศ.ดร.วันวร  จะนู รองอธิการบดีสายกิจการนักศึกษามอบรางวัลแก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่เสนอโครงงาน

ในการจัดทำ App ให้แก่สายงานกิจการนักศึกษา โดยมี ผศ.ดร.เนื่องวงศ์ ทวยเจริญ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน

เพื่อเป็นช่องทางสื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้แก่นักศึกษาและบุคลากร มธบ.

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลด App >> DPU SAO ได้ที่ Play Store (รองรับเฉพาะ Android)

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200