นพรัตน์ทองคำ ประจำปีการศึกษา 2556

โครงการประกวดนักศึกษานพรัตน์ทองคำ  ครั้งที่  28 

ประจำปีการศึกษา  2556

หลักเกณฑ์การประกวดนักศึกษานพรัตน์ทองคำ ประจำปีการศึกษา  2556

1.  คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด

1.1   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า  3.00  นับถึงภาคเรียนที่ 1/2556

1.2   กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 3 ภาคปกติและภาคค่ำ (หลักสูตร 4 ปี)

        หรือเป็นนักศึกษาเทียบโอนที่เข้าศึกษาปี 2555 สำหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์ และสำหรับคณะอื่น ๆ ปี 2556

1.3   มีผลการเรียนขั้นต่ำในวิชาภาษาต่างประเทศ และวิชาทางคอมพิวเตอร์ ดังนี้

1.3.1  ผลการเรียนวิชาต่างประเทศ วิชาใดวิชาหนึ่งต้องไม่ต่ำกว่า B

1.3.2  กรณีนักศึกษาจีนให้ใช้ผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ

1.4  ต้องไม่เคยมีประวัติความผิดทางวินัยนักศึกษา

1.5  ได้รับการทดสอบความสมดุลทางอารมณ์ ( EQ ) โดยมีผลการทดสอบผ่านเป็นที่น่าพอใจ

        และการใช้ชีวิตในค่ายนพรัตน์ 3 วัน 2 คืน

 

2.  ขั้นตอนการสมัคร

2.1 การสมัครเข้าประกวดสามารถกระทำได้ 2 กรณี ดังนี้

                        2.1.1 นักศึกษาสมัครเข้าประกวดได้ด้วยตนเอง

                        2.1.2 คณะวิชา/วิทยาลัย หรือหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเสนอชื่อนักศึกษาเข้าประกวด

ทั้งสองกรณีสามารถขอรับแบบฟอร์มใบสมัครโครงการประกวดนักศึกษานพรัตน์ทองคำ  ที่ศูนย์กิจกรรมและพัฒนานักศึกษา สำนักกิจการนักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 10  หรือ รองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา หรือ  ดาวน์โหลดใบสมัครได้  ที่นี่

2.2  ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร ที่ศูนย์กิจกรรมและพัฒนานักศึกษา  สำนักกิจการนักศึกษา  อาคาร 10  ชั้น 3  ภายในวันที่  31  มกราคม  2557

 

หลักฐานประกอบการสมัครมีดังนี้

1. รูปถ่าย 1-2  นิ้ว  จำนวน  2  รูป

2. โครงสร้างหลักสูตรผลการเรียนตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา สิ้นสุดถึงภาคการศึกษาที่ 1/2556  จำนวน 1  ชุด

3. สำเนาบัตรนักศึกษา จำนวน  1  ชุด

4. แฟ้มประวัติ  ผลงาน และกิจกรรมของตัวเองในช่วงระยะเวลาที่เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (ส่งแฟ้มประวัติอย่างช้าภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557)

 

เกณฑ์ให้คะแนนในการแข่งขัน “การประกวดนักศึกษานพรัตน์ทองคำ ประจำปีการศึกษา 2556”

จำนวน 100 คะแนน  ประกอบด้วย

ลำดับ

หัวข้อการให้คะแนน

รายละเอียดการให้คะแนน

คะแนน

ผู้รับผิดชอบ

1

การสัมภาษณ์

·  ภาษาอังกฤษ   5 คะแนน

·  บุคลิกภาพ  5 คะแนน

·  การรู้จักวัฒนธรรมไทย  5 คะแนน

รวม

15 คะแนน

คณะกรรมการการสัมภาษณ์

 

2

การรวบรวมประวัติและผลงานด้านกิจกรรม

( นักศึกษาต้องนำมาให้ในวันปฐมนิเทศ )   

พิจารณาคุณสมบัติที่สอดคล้องตามเกณฑ์ ดังนี้

·  รูปเล่ม/ภาพรวม

·  กิจกรรมเพื่อสังคม

·  การแข่งขันได้รางวัล

·  การพัฒนาตนเอง

·  ตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม 

10  คะแนน

คณะกรรมการพิจารณาแฟ้มประวัติ ผลงานด้านกิจกรรม

 

3

การมีจิตอาสาเพื่อมหาวิทยาลัย

·  ผู้เข้าร่วมประกวดต้องเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาตามที่คณะกรรมการกำหนด โดยวัดจากคะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

·  ผู้เข้าร่วมประกวดต้องเขียนโครงการกิจกรรมจิตอาสาคนละ 1 โครงการและดำเนินตามโครงการ พร้อมนำเสนอผลงานส่งสรุปรูปเล่ม

15  คะแนน

คณะกรรมการพิจารณาโครงการจิตอาสา

 

4

การเขียนแผนแนวความคิดสร้างสรรค์ทางธุรกิจ

เน้นการนำความรู้สู่การปฏิบัติ เป็นแผนธรรมดาทั่วไป  เข้าใจง่ายสามารถนำไปปฏิบัติได้ โดยให้เขียนแผนความคิดสร้างสรรค์ทางธุรกิจ 1 แผน ในวันเข้าค่ายนพรัตน์  ระหว่างวันที่ 5-7 เมษายน 2557 ณ ศูนย์กิจกรรมฯ จ.นครราชสีมา

10  คะแนน

คณะกรรมการพิจารณาแผนธุรกิจ

 

5

การใช้ภาษาไทย

ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน(เรียงความ)  

15  คะแนน

คณะกรรมการ

6

การเข้าค่ายนักศึกษานพรัตน์

2 วัน1 คืน เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ชีวิต

พิจารณาองค์ประกอบ 9 ประการ ของบัณฑิตหรือนักธุรกิจที่ดี ดังนี้

  1)  มีทักษะการสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

  2)  มีความรู้หรือวิชาการต่าง ๆ ในด้านธุรกิจดี

  3)  การใช้ความรู้สู่การปฏิบัติ

  4)  มีความคิดสร้างสรรค์และก้าวหน้า

  5)  มีความขยันขันแข็งเอาใจใส่และอดทน

  6)  เป็นผู้มีมารยาทอันดีงามและมีความซื่อสัตย์

  7)  เป็นผู้มีความรับผิดชอบในหน้าที่และการทำงานเป็นทีม

  8)  เป็นผู้รู้ใช้โอกาสเพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้กับตัวเองและสังคม

  9)  เป็นผู้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่

30  คะแนน

คณะกรรมการประจำค่ายนพรัตน์

7

องค์ความรู้รอบตัว

แบบทดสอบ

5 คะแนน

 

 

หมายเหตุ  :  แก้ว  9  ดวง หรือ นพรัตน์ คือ

ดวงที่  1  มีความรู้ในเรื่องภาษาดี

ดวงที่  2  มีความรู้หรือวิชาการต่าง ๆ ในด้านธุรกิจดี

ดวงที่  3  มีความสามารถใช้ความรู้นั้น ๆ

ดวงที่  4  มีความคิดก้าวหน้า

ดวงที่  5  มีความขยันขันแข็ง เอาใจใส่ และอดทน

ดวงที่  6  มีมารยาทอันดีงาม  และมีความซื่อสัตย์สุจริต

ดวงที่  7  มีความรับผิดชอบในหน้าที่

ดวงที่  8  รู้จักใช้โอกาส

ดวงที่  9  มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่

ทั้งนี้  เพื่อให้สมดั่ง คำว่า  "ธุรกิจบัณฑิตย์"

 

การตัดสินรางวัลนพรัตน์ทองคำพิจารณาจาก

1. คะแนนรวมทั้ง 7 หัวข้อ

2. ต้องมีคะแนนอยู่ในลำดับแต่ละหัวข้อไม่ต่ำกว่า 50 %

3. ต้องเข้าร่วมกิจกรรมครบทั้ง 7 หัวข้อ จึงมีสิทธิ์ได้รับรางวัลนพรัตน์เชิดชูเกียรติคณะ

4. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 

รางวัลต่าง ๆ ประกอบด้วย

1.  รางวัลนักศึกษานพรัตน์ทองคำ  ฝ่ายชาย  1  คน  และฝ่ายหญิง 1  คน 

ได้รับ  โล่  สายสะพาย ช่อดอกไม้ และเกียรติบัตร

2.  รางวัลขวัญใจชาวค่าย 1  รางวัล  ใช้ VOTE  จากเพื่อน ๆ ผู้เข้าประกวด

 ได้รับ  โล่  และเกียรติบัตร

3.  รางวัลแผนความคิดสร้างสรรค์ทางธุรกิจ 1  รางวัล  จากคะแนนสูงสุดในการนำเสนอแผน

ได้รับ  โล่  และเกียรติบัตร

4.  รางวัลโครงการจิตอาสายอดเยี่ยม  1  รางวัล

 ได้รับ  โล่ และเกียรติบัตร

5.  รางวัลการใช้ภาษาไทยดี 1 รางวัล

ได้รับ  โล่ และเกียรติบัตร

6.  รางวัลนพรัตน์เชิดชูเกียรติให้กับนักศึกษาผู้เข้าประกวดทุกคนที่ ผ่านการทำกิจกรรมทุกกิจกรรมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ

ได้รับ  เกียรติบัตร พร้อมเข็มนพรัตน์เชิดชูเกียรติ

 

กำหนดการกิจกรรมต่าง ๆ  ที่ต้องเข้าร่วมตลอดโครงการ

  • การรับสมัครและการตรวจสอบคุณสมบัติ                                        6- 31 มกราคม 2557
  • ทดสอบความสมดุลทางอารมณ์ (EQ)                                             6-31 มกราคม 2557  (เวลา13.30-15.30 น.)
  • ประกาศผลผู้ผ่านเกณฑ์(ติดประกาศลง website และแจ้งคณะ)        7 กุมภาพันธ์  2557
  • พิธีเปิดและปฐมนิเทศผู้เข้าประกวดพร้อมส่งแฟ้มสะสมผลงาน       11 กุมภาพันธ์ 2557
  • กิจกรรมการสัมภาษณ์                                                                      17 -18 กุมภาพันธ์  2557
  • ทดสอบภาษาไทย                                                                           10-14 มีนาคม  2557
  • กิจกรรมโครงการจิตอาสา                                                                10 มีนาคม 2557 – 4 เมษายน 2557
  • กิจกรรมค่ายนพรัตน์และการเขียนแผนความคิดสร้างสรรค์ทางธุรกิจ     5-7 เมษายน 2557
  • พิธีประกาศผลการประกวดนพรัตน์ทองคำ ปี 2556                            25 เมษายน  2557

-  วีดีทัศน์ในการทำกิจกรรมทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประกวด

-  การแสดงร่วมกันของผู้เข้าประกวด  1  รายการ

-  พิธีประกาศผลรางวัลนักศึกษานพรัตน์ทองคำ  ประจำปีการศึกษา 2556

-  นิทรรศการแสดงผลงาน/ประมวลภาพกิจกรรมของผู้เข้าประกวดนพรัตน์ทองคำ

หมายเหตุ  นักศึกษาที่ได้รับรางวัลนพรัตน์ทองคำ/นพรัตน์เชิดชูเกียรติประจำคณะวิชาและรางวัลอื่นๆ ข้างต้น จะต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย รวมถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น

 

Download ใบสมัครโครงการนักศึกษานพรัตน์ทองคำ ประจำปีการศึกษา 2556  Click  ที่นี่

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200