เชิญชวน บุคลากรและนักศึกษา มธบ. บริจาคโลหิต และ บริจาคอวัยวะ

ในวันอังคารที่ 26 มกราคม 2559

เวลา 09.00 น. - 15.00 น.

ณ ห้องประชุมสนม สุทธิพิทักษ์ (อาคาร4)

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200