หน่วยงานมาสวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๙

ผศ.ดร.วันวร  จะนู ผู้ช่วยรองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา รับมอบของขวัญปีใหม่จาก

คณบดีและรองคณบดี วิทยาลัยนานาชาติ  และตัวแทนจากสมาคมศิษย์เก่า มธบ.

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200