อธิการบดีให้โอวาทแก่คณะนักกีฬา มธบ.

คณะนักกีฬา มธบ. เข้ารับโอวาทจากท่านอธิการบดี

ก่อนเดินทางไปแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 กันเกราเกมส์

ในวันที่ 7 - 18 มกราคม 2559

ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200