ขอถวายอภิสัมมานสักการะ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับ สำนักงานเขตหลักสี่

ขอถวายอภิสัมมานสักการะ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

โดยร่วมวางดอกไม้จันทน์ และศูนย์วัฒนธรรม มธบ. ส่งนักศึกษาร่วมรำถวายอาลัย

ณ วัดหลักสี่

 

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200