ประกาศผล Backpack to ASEAN

ทีมที่ได้รับการคัดเลือกทั้ง 15 ทีม ให้มารายงานตัวพร้อมรับการปฐมนิเทศในวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้อง 1024 ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์และจอดรถ (อาคาร 10) กำหนดการดังนี้

เวลา    13.30 - 14.00 น.        ลงทะเบียน 15 ทีมที่ผ่านการคัดเลือก 

         14.00 - 14.30 น.        "แสดงความยินดีแก่ทีมที่ผ่านการคัดเลือก"  โดย  รศ.ดร.วรากรณ์  สามโกเศศ  อธิการบดี

         14.30 - 15.30 น.        "เตรียมแผนงานและการเดินทางอย่างไรให้ปลอดภัย"  โดย คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก

 

ประกาศมหาวิทยาลัยธุึรกิจบัณฑิตย์  เรื่อง ผลการคัดเลือกโครงการท่องเที่ยวสร้างสรรค์  สัมผัสภูมิปัญญาอาเซียน (Backpack to ASEAN) ประจำปีการศึกษา 2556   คลิ๊กที่นี่

 

หมายเหตุ  :  สมาชิกในทีมทุกคนต้องผ่านการปฐมนิเทศ  มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200