เปิดรับสมัครทีมสโมสรนักศึกษา ประธานนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

เปิดรับสมัครนักศึกษารุ่นใหม่ที่มีใจรักกิจกรรม  เสียสละ  หัวใจ DPU  ร่วมเป็นทีมสโมสรนักศึกษา ประธานนักศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2567

 

คุณสมบัติของผู้สมัครสโมสรนักศึกษาและประธานนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ประจำปีการศึกษา 2567

1. สโมสรนักศึกษา

สโมสรนักศึกษา ประกอบด้วย 7 ตำแหน่ง จะต้องมาจากคณะต่าง ๆ อย่างน้อยจาก 3 วิทยาลัย/คณะวิชา ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ซึ่งตำแหน่งต่าง ๆ ประกอบด้วย

(1) นายกสโมสรนักศึกษา

(2) อุปนายกสโมสรนักศึกษา คนที่ 1

(3) อุปนายกสโมสรนักศึกษา คนที่ 2

(4) เลขานุการสโมสรนักศึกษา

(5) เหรัญญิกสโมสรนักศึกษา

(6) ประธานฝ่ายสวัสดิการและสวัสดิภาพนักศึกษา

(7) ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์

1.1 คุณสมบัติผู้สมัครสโมสรนักศึกษา

1) กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี และไม่มีวิชาฝึกงาน/สหกิจศึกษา ในปีการศึกษา 2567

2) มีผลการเรียน แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00

3) มีความประพฤติดี ไม่เคยเป็นผู้มีความผิดทางกฎหมาย หรือระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัย

4) มีความเสียสละ อดทน และมีทัศนคติที่ดี

1.2  หลักฐานการสมัครการเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา

1) เอกสารการสมัครเข้ารับการเลือกตั้ง 1 ชุด

2) รูปถ่ายตัวจริง ชุดนักศึกษาหน้าตรง ส่งผ่าน E-mail : [email protected]

3) เอกสารแสดงผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2566

2. ประธานนักศึกษา ประจำวิทยาลัย/ คณะวิชา

2.1  คุณสมบัติผู้สมัครประธานนักศึกษาประจำวิทยาลัย/ คณะวิชา

1) กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี และไม่มีวิชาฝึกงาน/สหกิจศึกษา ในปีการศึกษา 2567

2) มีผลการเรียน แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00

3) มีความประพฤติดี ไม่เคยเป็นผู้มีความผิดทางกฎหมาย หรือระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัย

4) มีความเสียสละ อดทน และมีทัศนคติดี

2.2  หลักฐานการสมัครสำหรับประธานนักศึกษาประจำคณะวิชา/วิทยาลัย

1) เอกสารการสมัครเข้ารับการเลือกตั้ง 1 ชุด

2) รูปถ่ายตัวจริง ชุดนักศึกษาหน้าตรง ส่งผ่าน E-mail : [email protected]

3) เอกสารแสดงผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2566

กำหนดการเลือกตั้ง

>> ขอรับ-ส่งใบสมัคร ช่วงเวลารับสมัคร วันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 21 มีนาคม 2567 รับใบสมัครและยื่นสมัครได้

     ณ  ห้องสายงานกิจการนักศึกษา  อาคาร 10 ชั้น 3  ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 16.30 น.

**ยกเว้น**  ประธานนักศึกษาวิทยาลัย/คณะวิชา รับใบสมัครและยื่นสมัคร ติดต่อที่รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาประจำวิทยาลัย/คณะ ที่ศึกษา

>>  ประกาศรายชื่อผู้สมัคร ที่ได้รับรองการตรวจคุณสมบัติ วันที่ 26 มีนาคม 2567

      ผ่านเฟซบุ๊กเพจ สายงานกิจการนักศึกษา มธบ. https://www.facebook.com/saodpu

>> ปฐมนิเทศและจับหมายเลขผู้สมัครเลือกตั้ง  (กรณีมีมากกว่า 1 คน / 1 ทีม)   วันที่ 26 มีนาคม 2567     

     ณ ห้องประชุมสายงานกิจการนักศึกษา อาคาร 10 ชั้น 2

>> หาเสียง  ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม – 1 พฤษภาคม 2567

>> เลือกตั้งแบบ Online วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 – 24.00 น.

>> ประกาศอย่างเป็นทางการ วันที่ 7 พฤษภาคม 2567

** ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่สายงานกิจการนักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 10  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-9547300 ต่อ 694 **     

                                                     

                                                       

 

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200