โครงการประกวดนักศึกษานพรัตน์ทองคำ ครั้งที่ 38

สายงานกิจการนักศึกษา เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดนักศึกษานพรัตน์ทองคำ ครั้งที่ 38  ปีการศึกษา 2566 

ตั้งแต่วันที่  1 – 15 กันยายน 2566  ขอรับใบสมัครได้ที่กลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษาและอาสาสมัครเพื่อสังคม 

สายงานกิจการนักศึกษา  ชั้น 3 อาคาร 10  หรือดาวน์โหลดใบสมัครจาก website สายงานกิจการนักศึกษา  (https://www.dpu.ac.th/sao/news/769/)

 

หลักเกณฑ์การประกวดนักศึกษานพรัตน์ทองคำ  ครั้งที่  38   ประจำปีการศึกษา  2566

1.  คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด

      1.1 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า  3.00  นับถึงภาคเรียนที่ 3/2565

      1.2 กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 3 ภาคปกติ (หลักสูตร 4 ปี)  หรือเป็นนักศึกษาเทียบโอนที่เข้าศึกษาปี 2565

      1.3  ต้องไม่เคยมีประวัติความผิดทางวินัยนักศึกษา

2.  ขั้นตอนการสมัคร

      2.1 การสมัครเข้าประกวดสามารถกระทำได้ 2 กรณี ดังนี้

              2.1.1 นักศึกษาสมัครเข้าประกวดได้ด้วยตนเอง

              2.1.2 วิทยาลัย/คณะวิชา หรือหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเสนอชื่อนักศึกษาเข้าประกวด

             ทั้งสองกรณีสามารถขอรับแบบฟอร์มใบสมัครโครงการประกวดนักศึกษานพรัตน์ทองคำที่สายงานกิจการนักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 10 หรือดาวน์โหลดใบสมัครจากwebsite สายงานกิจการนักศึกษา(http;//www.dpu.ac.th/sao)

      2.2  ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร ที่สายงานกิจการนักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 10 

             *** ภายในวันที่  15  กันยายน  2566 ***

 

หลักฐานประกอบการสมัครมีดังนี้

   1. รูปถ่าย จำนวน  1  รูป

   2. เอกสารใบรายงานผลการเรียนตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา สิ้นสุดถึงภาคการศึกษาที่ 3/2565  จำนวน 1  ชุด  

   3. สำเนาบัตรนักศึกษารูปแบบ Virtual Card จำนวน  1  ชุด

   4. แฟ้มประวัติ  ผลงาน และกิจกรรมของตัวเองในช่วงระยะเวลาที่เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

       (ส่งแฟ้มประวัติภายในวันที่ 22 กันยายน 2566)     

 

กำหนดการกิจกรรมต่าง ๆ  ที่ต้องเข้าร่วมตลอดโครงการ

 • การรับสมัครและการตรวจสอบคุณสมบัติ                                         1 -15 กันยายน 2566
 • ประกาศผลผู้ผ่านเกณฑ์                                                                  20 กันยายน  2566
 • ส่งแฟ้มสะสมผลงาน                                                                      22 กันยายน 2566
 • พิธีเปิดและปฐมนิเทศผู้เข้าประกวด                                                  22 กันยายน  2566

เวลา 08.30-16.30 น.

 • สอบสัมภาษณ์                                                                             6 ตุลาคม  2566  
 • กิจกรรมค่ายนพรัตน์                                                                      21-23 ตุลาคม 2566
 • อบรม
 • ทัศนศึกษา                                                   
 • นำเสนอผลงานสร้างสรรค์   ณ  ห้องประชุมสัจจา 1                              31 ตุลาคม -1 พฤศจิกายน  2566
 • พิธีประกาศผลการประกวดนพรัตน์ทองคำ ปี 2566                               19 มกราคม 2567

เวลา 14.00 น.  ณ  ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์

 • วีดีทัศน์ในการทำกิจกรรมทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประกวด
 • การแสดงร่วมกันของผู้เข้าประกวด  1  รายการ    
 • ประกาศผลรางวัลนักศึกษานพรัตน์ทองคำ  ประจำปีการศึกษา 2566

 

หมายเหตุ  นักศึกษาที่ได้รับรางวัลนพรัตน์ทองคำ/นพรัตน์เชิดชูเกียรติประจำคณะวิชาและรางวัลอื่นๆ ข้างต้น

                   จะต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย รวมถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรม  

                   ต่างๆ  ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้น

 

*****ตารางกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ****

 

 

*** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 – 9547300 ต่อ 694,200  คุณรัชนี ***

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

>> หลักเกณฑ์การประกวดนักศึกษานพรัตน์ทองคำ  ครั้งที่ 38  ปีการศึกษา 2566

>> ใบสมัครเข้าประกวดนักศึกษานพรัตน์ทองคำ  ครั้งที่ 38  ปีการศึกษา 2566

 

 

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200