Congratulations ^^

Congratulations...
นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีเดช นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ชั้นปีที่ 4
ที่ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
โดย นายเฉลิมพล โชตินุชิต รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นผู้มอบรางวัล ในงานพิธีเชิดชูเกียรติเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ 18 ประจำปี 2566 ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา
 
   
   

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200