การสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาและประธานชมรม ปีการศึกษา 2566

สายงานกิจการนักศึกษา จัดสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาและประธานชมรม เรื่องแนวทางการดำเนินงานกิจกรรมของชมรม ปีการศึกษา 2566  โดยมี Theme หลักคือ "เป็นกันเอง ร่วมกันทำ และช่วยกันสร้างความยั่งยืน SDGs"  
 
เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอน การเขียนขออนุมัติโครงการและสรุปผลการจัดโครงการ รวมทั้งการเบิกจ่าย-การเคลียร์งบประมาณโครงการ ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและเพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ผ่านการทำกิจกรรมนอกหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา
 
เมื่อวันศุกร์ที่ 4  สิงหาคม  2566   ที่ผ่านมา  ณ  Maker Space  และร่วมรับประทานอาหารค่ำที่เรือ White Orchid River Cruise ไอคอนสยาม
 
ชมภาพ >> https://www.facebook.com/100046868361580/posts/pfbid02jtTmhXGCMFeTuBgiBkvBjj9LGofMFos2aTxsA8oy6yZHx2t8U5S3RpFj4gwDAQVxl/?mibextid=cr9u03
 
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200