การสัมมนารองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ปีการศึกษา 2566

สายงานกิจการนักศึกษา จัดการสัมมนารองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เรื่อง “ทิศทางการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า” เพื่อให้วิทยาลัย/คณะวิชารับทราบทิศทางการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า  
โดยสอดคล้องกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและเพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ผ่านการทำกิจกรรมนอกหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา โดยมี Theme หลักคือ "เป็นกันเอง ร่วมกันทำ และช่วยกันสร้างความยั่งยืน SDGs"
เมื่อวันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา  ณ  Maker Space และ Avani+ Riverside Bangkok Hotel
 
ชมภาพ >> https://www.facebook.com/media/set/?vanity=saodpu&set=a.849601743278763
 
   
   
   

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200