ประกาศผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษา ประเภทความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566

ตามที่สายงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้รับสมัครและคัดเลือกทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษประเภทต่างๆ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566  

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่ผ่านการทดสอบภาคปฏิบัติทุนความสามารถพิเศษด้านศิลปวัฒนธรรมดีเด่นและด้านกีฬาเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566  เรียบร้อยแล้ว

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับทุนทุกคน  ^O^

 

#DPUSAO

#DPU

#สายงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200