โครงการอบรม เรื่อง การเจรจาต่อรองในสภาวะวิกฤต

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 หน่วยงาน Student Support & Services จัดโครงการอบรม เรื่อง "การเจรจาต่อรองในสภาวะวิกฤต" โดย อ.วัลลี ธรรมโกสิทธิ์ ประธานกรรมการวิชาชีพจิตวิทยาคลินิกให้เกียรติเป็นวิทยากร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันวร จะนู ผู้เชี่ยวชาญพิเศษอาวุโส กล่าวเปิดโครงการ 

ในโครงการดังกล่าวมีการบรรยายให้ทราบถึงหลักและเทคนิคการเจรจากับบุคคลประเภทต่างๆ รวมทั้งได้ฝึกทักษะจากการจำลองสถานการณ์จริงมีคณาจารย์ผู้ประกอบการหอพัก และบุคลากรเข้าร่วมกว่า 40 คน ณ ห้องประชุมสัจจา 1 อาคารสำนักอธิการบดี

ชมภาพ >> https://drive.google.com/drive/folders/1Nvn2bRt-HsUg5XzW8aEn5T2FnOg0ZqaX

   

   

   

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200