ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2566

วันนี้ (26 พฤษภาคม 2566)  อาจารย์นิติ  มุขยวงศา  ผู้ช่วยรองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา มอบเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดีและเข็มเชิดชูเกียรติประจำปี 2566 ให้แก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลความประพฤติดี ของ พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีดร.ณัทธสิฐษิ์  สิริปัญญาธนกิจ  ผู้อำนวยการสายงานกิจการนักศึกษาให้เกียรติร่วมถ่ายภาพกับนักศึกษา 

นักศึกษาที่ได้รับรางวัล ได้แก่...

นายวรกร คงตุก   นักศึกษาชั้นปีที่ 3   วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ

น.ส.กัญญาวีร์ เจริญพร  นักศึกษาชั้นปีที่ 3   วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน

นายเกริกเกียรติ กองกระมุต  นักศึกษาชั้นปีที่ 3   คณะรัฐประศาสนศาสตร์

น.ส.อรอนงค์ ไสยศรี  นักศึกษาชั้นปีที่ 3    วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี

#DPUSAO

#DPU

#สายงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200