ขอแสดงความยินดีกับ...นายเด่นชัย ปทุมไพโรจน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์ที่ได้รับทุน

ขอแสดงความยินดีกับ....

>>>  นายเด่นชัย  ปทุมไพโรจน์  นักศึกษาชั้นปีที่ 3   คณะนิเทศศาสตร์  สาขาวิชาสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์

ที่ได้รับทุนการศึกษาของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  ประจำปีการศึกษา 2565  เป็นปีที่ 3   โดยธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มีนโยบายมอบทุนการศึกษาให้สถาบันการศึกษาเครือข่ายมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ ปี 2550 โดยมอบทุนให้แก่นักศึกษาที่มีความประพฤติดี  มีความมุ่งมั่นศึกษาต่อ  แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์  สำหรับทุนการศึกษาที่มอบให้แก่นักศึกษานั้นจะเป็นลักษณะต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี จำนวน 1 ทุน ทุนละ 10,000 บาทต่อปี           

#DPUSAO

#DPU

#สายงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

#คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

   

 

 

 

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200