สิ้นสุดการรอคอย....กับโครงการประกวดนักศึกษานพรัตน์ทองคำ ครั้งที่ 37

สายงานกิจการนักศึกษา เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดนักศึกษานพรัตน์ทองคำ ครั้งที่ 37  ปีการศึกษา 2565 

ตั้งแต่วันที่  1 – 23 กันยายน 2565  ขอรับใบสมัครได้ที่กลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษาและอาสาสมัครเพื่อสังคม สายงานกิจการนักศึกษา  ชั้น 3 อาคาร 10  หรือดาวน์โหลดใบสมัครจาก website สายงานกิจการนักศึกษา (https://www.dpu.ac.th/sao/news/706/) หรือ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

 

หลักเกณฑ์การประกวดนักศึกษานพรัตน์ทองคำ  ครั้งที่  37   ประจำปีการศึกษา  2565

1.  คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด

     1.1 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า  3.00  นับถึงภาคการศึกษาที่ 3/2564

     1.2  กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 3 ภาคปกติ (หลักสูตร 4 ปี)  หรือเป็นนักศึกษาเทียบโอนที่เข้าศึกษาปี 2564

     1.3  ต้องไม่เคยมีประวัติความผิดทางวินัยนักศึกษา

 

2.  ขั้นตอนการสมัคร

 2.1 การสมัครเข้าประกวดสามารถกระทำได้ 2 กรณี ดังนี้

                   2.1.1 นักศึกษาสมัครเข้าประกวดได้ด้วยตนเอง

                   2.1.2 วิทยาลัย/คณะวิชา หรือหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเสนอชื่อนักศึกษาเข้าประกวด

ทั้งสองกรณีสามารถขอรับแบบฟอร์มใบสมัครโครงการประกวดนักศึกษานพรัตน์ทองคำที่กลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษาและอาสาสมัครเพื่อสังคม  สายงานกิจการนักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 10 หรือดาวน์โหลดใบสมัครจากwebsite สายงานกิจการนักศึกษา (https://www.dpu.ac.th/sao/news/706/) หรือ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

  2.2  ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร ที่กลุ่มงานกิจกรรมและอาสาสมัครเพื่อสังคม  สายงานกิจการนักศึกษา 

         ชั้น 3 อาคาร 10  ภายในวันที่  23  กันยายน  2565

 

หลักฐานประกอบการสมัครมีดังนี้

   1. รูปถ่าย จำนวน  1  รูป

   2. เอกสารใบรายงานผลการเรียนตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา สิ้นสุดถึงภาคการศึกษาที่ 3/2564  จำนวน 1  ชุด

   3. สำเนาบัตรนักศึกษารูปแบบ Virtual Card จำนวน  1  ชุด

   4. แฟ้มประวัติ  ผลงาน และกิจกรรมของตัวเองในช่วงระยะเวลาที่เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

      (ส่งแฟ้มประวัติภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2565)

 

กำหนดการกิจกรรมต่างๆ  ที่ต้องเข้าร่วมตลอดโครงการ

  • การรับสมัครและการตรวจสอบคุณสมบัติ                                  1 -23 กันยายน 2565
  • ประกาศผลผู้ผ่านเกณฑ์ (ติดประกาศลง website และแจ้งคณะ)     28 กันยายน 2565
  • พิธีเปิดและปฐมนิเทศผู้เข้าประกวด                                          1 ตุลาคม 2565

• อบรมและประเมินทักษะ  6  ด้าน   

• อบรมการนำเสนอผลงาน                                

เวลา 08.30-16.30 น. ณ  ห้องประชุม 1-1 อาคารสนมฯ

  • ส่งแฟ้มสะสมผลงาน                                                           14 ตุลาคม 2565
  • อบรม หัวข้อ Business                                                         22-24 ตุลาคม 2565 
  • กิจกรรมค่ายนพรัตน์                                                             28-30 ตุลาคม 2565
  • นำเสนอผลงานสร้างสรรค์     ณ ห้องประชุมสัจจา 1                    15-16 พฤศจิกายน 2565
  • พิธีประกาศผลการประกวดนพรัตน์ทองคำ ปี 2565                       กุมภาพันธ์ 2566

เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสนม สุทธิพิทักษ์ อนุสรณ์

- วีดีทัศน์ในการทำกิจกรรมทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประกวด

- การแสดงร่วมกันของผู้เข้าประกวด  1  รายการ 

- ประกาศผลรางวัลนักศึกษานพรัตน์ทองคำ  ประจำปีการศึกษา  2565

 

หมายเหตุ  นักศึกษาที่ได้รับรางวัลนพรัตน์ทองคำ/นพรัตน์เชิดชูเกียรติประจำคณะวิชาและรางวัลอื่นๆ ข้างต้นจะต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย รวมถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ  ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้น

*****ตารางกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ****

 

*** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 – 9547300 ต่อ 694  คุณรัชนี ***

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

>> หลักเกณฑ์การประกวดนักศึกษานพรัตน์ทองคำ  ครั้งที่ 37  ปีการศึกษา 2565

>> ใบสมัครเข้าประกวดนักศึกษานพรัตน์ทองคำ  ครั้งที่ 37  ปีการศึกษา 2565

 

 

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200