พิธีมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565  นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ที่ได้รับทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ จำนวน 3 คน  เข้าร่วมพิธีมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2565  ณ ห้องประชุมชั้น 4  สำนักงานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ โดยนายพลากร สุวรรณรัฐ นายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธาน

กิจกรรมภายในงานมีดังนี้ 

เวลา 07.00 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ นายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในงานพิธีวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครบรอบ 59 ปี พร้อมด้วยพลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ ประธานกรรมการบริหาร พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต เลขาธิการ และคณะกรรมการบริหาร กรรมการฝ่าย อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่มูลนิธิ ร่วมกันประกอบพิธีสักการะ พระรูปกรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร พระประชาบดี และพระภูมิเจ้าที่

ต่อมาเวลา 07.49 น. บริเวณชั้น 4 สำนักงานมูลนิธิ นายกมูลนิธิ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมถวายภัตตาหารเพล และถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์

และเวลา 08.30 น. ได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัลแก่โรงเรียนที่ได้รับรางวัลจากโครงการประกวดคลิปวิดีโอ ในหัวข้อ “ต้นกล้าแห่งแผ่นดิน” จำนวน 5 โรงเรียน และพิธีมอบรางวัลแก่นักเรียนทุนพระราชทานที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ได้ปริญญาเกียรตินิยม จำนวน 59 ราย และมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์แก่นักเรียนทุนพระราชทานที่กำลังศึกษาระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 55 ราย โดยมีพลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต กรรมการบริหารและเลขาธิการ กล่าวรายงาน โดยวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานกำเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ มาเป็นเวลา 59 ปี กิจการต่าง ๆ ของมูลนิธิได้ดำเนินการมาอย่างไม่บกพร่อง ดังผลงานที่ประจักษ์ชัดในการช่วยเหลือประชาชนชาวไทยมายาวนานกว่า 59 ปีแล้ว ทั้งด้านสาธารณภัยที่เกิดขึ้น และด้านการศึกษา

   

    

  

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200