มธบ. ร่วมใจใช้สะพานลอย

นักศึกษาเดินรณรงค์การใช้สะพานลอย

เมือวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

โดยมี ผศ.ดร.วันวร  จะนู ผู้ช่วยรองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา

        นายพิสันต์  สุทธิพิทักษ์ รองผู้อำนวยการสายงานกิจการนักศึกษา

        อาจารย์นเรศ  สุนทรชัย ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์สันติวิธีและธรรมาภิบาลนักศึกษา

ร่วมเปิดการเดินรณรงค์การใช้สะพานลอยของนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 

 

  

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200