การยื่นเอกสารขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2565

การยื่นเอกสารขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ปี 2565

>>  นักศึกษาชายที่ไม่ได้เรียนวิชาทหาร (รด.) เมื่ออายุครบ 20 ปี บริบูรณ์ย่าง 21 ปี ต้องมายื่นเอกสารเพื่อผ่อนผัน

การเกณฑ์ทหารกองประจำการ

** ยื่นเอกสารได้ตั้งแต่วันที่  1  กันยายน –  30 พฤศจิกายน  2565 **

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

นักศึกษาชายที่ เกิด พ.ศ. 2545 (ไม่ได้เรียน รด. จบปี 3)

     เตรียมเอกสารที่ใช้ในการผ่อนผันการตรวจเลือกทหาร 2565

1. แบบฟอร์มคำร้องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร  (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่  https://www.dpu.ac.th/sao/download.html )     

2. สำเนาทะเบียนบ้านนักศึกษา   2  ฉบับ  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง                                                                                             

3. สำเนาหนังสือสำคัญ (สด.9)     2  ฉบับ   พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง             

4. สำเนาหมายเรียก (สด.35)      2   ฉบับ   พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง                                                                                             

5. หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาฉบับจริง 1 ฉบับ + สำเนา 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

 (ติดต่อขอเอกสารได้ที่ศูนย์บริการนักศึกษา  อาคารสำนักอธิการบดี  ชัั้น 2                                              

6. สำเนาเปลี่ยนชื่อ – สกุล และใบแจ้งย้ายภูมิลำเนาทหาร (ถ้ามี)           

 

** หากภูมิลำเนาทหารอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ใช้เอกสารอย่างละ 3 ฉบับ**

*รวมทั้งนักศึกษาที่ย้ายสถาบันมาเริ่มเรียนปี 1 ใหม่  หากเคยผ่อนผันแล้วต้องทำเอกสารใหม่ทั้งหมดเมื่อมีการย้ายสถาบัน*

  นักศึกษาผู้ที่เคยผ่อนผันทหารมาแล้ว

  • ให้ส่งเฉพาะเอกสารสำเนา  สด.43  จำนวน  2  ฉบับ

   ** พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง  และใส่เลขทะเบียน พร้อมเบอร์โทรศัพท์มาด้วย  ให้ส่งตามระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น**

 

** หากพ้นกำหนดนี้นักศึกษาไม่มายื่นเอกสาร  นักศึกษาต้องเข้าเกณฑ์ทหารตามที่กฎหมายกำหนด **

 

ช่องทางการส่งเอกสาร

สายงานกิจการนักศึกษา  ชั้น 3  อาคารอเนกประสงค์ (อาคาร 10)   ในวันและเวลาทำการ (วันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา 08.30 – 16.30 น.)

 

ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่สายงานกิจการนักศึกษา   อาคาร 10  ชั้น 3 

โทร. 02-9547300-29  ต่อ  854, 827  หรือ 089-827-1240

และขอให้แอดไลน์เข้ากลุ่มผ่อนผันทหารปี 2565

Download แบบฟอร์ม

>> แบบฟอร์มคำร้องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200