DPU Core กับกิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษาในโลกศตวรรษที่ 21

DPU Core กับกิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษาในโลกศตวรรษที่ 21

             การพัฒนานิสิตนักศึกษาในโลกศควรรษที่ 21  ต้องบ่มเพาะให้บัณฑิตเป็นพลเมืองโลกในศตวรรษที่ 21 และเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการพัฒนานักศึกษาให้บรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Domians of Learning) แบบองค์รวม ผ่านการ บูรณาการทักษะด้านคนและสังคม (Soft Skills)  ควบคู่กับการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (Hard Skills)  โดยการออกแบบการเรียนการสอนร่วมหลักสูตร (Co-Curriculum) และกิจกรรมนอกหลักสูตร (Extra - Curriculum) ต้องมีการปรับเปลี่ยนกรอบความคิด/กระบวนทัศน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องและกำหนดนโยบาย/มาตรการ เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม รวมทั้งสร้างกระบวนการในการมีส่วนร่วมเพื่อนำไปสู่การสนับสนุนเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เข้างานใหม่หรือความรู้ใหม่ใด้ในอนาคต มีความสนใจพัฒนาตนเองและรักความก้าวหน้าการพัฒนาทักษะพื้นฐานที่จําเป็นต่อการสร้างความรู้ใหม่และการปรับตัวในด้านต่างๆ ของโลกในอนาคต สามารถเข้าใจสังคมอื่นและอยู่ร่วมกันควบคู่การมีคุณธรรม

           มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เป็นมหาวิทยาลัยหนึ่งที่มีแนวคิดและนโยบายสำหรับยุคการศึกษาในศตวรรษที่ 21 และ Thailand 4. 0 ภายใต้การนำของดร. ดาริกา ลัทธพิพัฒน์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ซึ่งมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เห็นความสำคัญในการพัฒนาทักษะมนุษย์ ผนวกการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการเรียนและการทำงานของนักศึกษา ที่มุ่งเน้นการผลิต และพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต โดยที่ผ่านมาในทุกหลักสูตร    ปริญญาตรี จะมีองค์ประกอบสำคัญฝังอยู่ เรียกว่า DPU CORE  และ Capstone Project ประกอบกับการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบ Collaborative เน้นการทำงานร่วมกันภายใต้พื้นที่การเรียนรู้แบบ Makerspace โดยมีอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนรู้ที่ทันสมัยให้นักศึกษาได้พัฒนาการทักษะความเป็นผู้ประกอบการ และได้ผลิตชิ้นงานที่ร่วมกันทำ ผ่านกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะอันสำคัญของบุคลากรแห่งอนาคต เพื่อผลักดันให้นักศึกษานำความรู้มาประยุกต์ใช้และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชิ้นงานต่างๆ ที่นักศึกษาทำในระหว่างการเรียน และยังเป็นหลักประกันว่าบัณฑิตที่จบออกไปนั้นจะสามารถตอบสนองความต้องการในยุคศตวรรษที่ 21 และ Thailand 4. 0  ได้เป็นอย่างดี  โดยจะเน้นพัฒนาทักษะ 6 ด้าน ต่อไปนี้คือ การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) ทักษะการคิดเช่นการคิดบูรณาการ (Integrated Thinking) คิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking) คิดสร้างสรรค์ (Creativity Thinking) การคิดเพื่อแก้ปัญหา (Problem Solving) และสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการทำงานร่วมกัน (Interpersonal Collaboration Sol) หรือการทำงานเป็นทีม (Team-Work)  รวมทั้งเรื่อง Metaverse  และ NFT  ซึ่งขับเคลื่อนโดย Web3 และ technology  การทำความรู้จักกับโลกใบใหม่นี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะนักศึกษา ต่อไปการจัดกิจกรรม/โครงการอาจบรรจุลงในแอปพลิเคชัน เพื่อตอบโจทย์กับนักศึกษาที่มีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป กิจการนักศึกษาจึงต้องปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัย ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบันทำให้ทุกองค์กรต้องปรับตัวเองอย่างเร่งด่วนให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างบุคลากรให้มีทักษะแห่งอนาคต

        กิจการนักศึกษาในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นสายงานที่สำคัญสายงานหนึ่งของมหาวิทยาลัย โดยมีกรอบการทำงานอยู่ 2 ด้านคือด้านพัฒนานักศึกษา (Student Development) และการดูแลสวัสดิภาพ สวัสดิการนักศึกษาและการให้คำปรึกษานักศึกษา (Life Support) สำหรับงานด้านพัฒนานักศึกษาหมายถึงกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้แบบบูรณาการทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนเพื่อให้นักศึกษาเกิดทักษะที่

จำเป็นและเพียงพอในศตวรรษที่ 21 คือทักษะการคิดบูรณาการ (Integrated Thinking) คิตวิเคราะห์ (Analytical Thinking) คิดสร้างสรรค์ (Creativity Thinking) การคิดเพื่อแก้ปัญหา (Problem Solving) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการทำงานร่วมกัน (Interpersonal and Collaboration Skill) การทำงานเป็นทีม (Team-work) ทักษะการเป็นผู้นำ (Leadership) และทักษะด้านสันติวัฒนธรรม (Peace Culture) และเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ที่มีคุณค่าแก่นักศึกษากระตุ้นให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ และตระหนักในความเปลี่ยนแปลงของสังคมและส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มและชมรม เพื่อให้นักศึกษาแต่ละคนสามารถพัฒนาตนเองทั้งทางด้านร่างกายสติปัญญาจิตใจอารมณ์และสังคม ดูแลสิทธิสวัสดิภาพและสวัสดิการรวมถึงป้องกันสิ่งกระทบด้านลบต่อสวัสดิภาพและดุลยภาพของนักศึกษา รวมไปถึงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษารวมถึงระหว่างบุคลากรและนักศึกษาเพื่อสร้างพลังสามัคคีในองค์กร รูปแบบกิจกรรมหรือโครงการของมหาวิทยาลัยที่จัดกิจกรรมนอกหลักสูตรเป็นหลัก    โดยรูปแบบและเนื้อหากิจกรรมจะต้องสอดคล้องกับแนวคิดนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ต้องการ “บัณฑิตอุดมคติ” รวมไปถึงการสร้างอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยอีกด้วย

         กิจกรรมนักศึกษายุคใหม่ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เป็นกิจกรรมเชิงบูรณาการเพื่อสร้างทักษะต่าง ๆ ไปพร้อมๆ กันคือ DPU CORE โมเดลการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 พัฒนาทักษะแห่งอนาคต 6 ด้าน ซึ่งเป็น นโยบายให้กิจกรรมพัฒนานักศึกษาเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดทักษะที่จําเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 ตอบโจทย์ความต้องการบุคคลากรในยุค Thailand 4. 0 และสร้าง DNA ให้กับบัณฑิตของมหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตามการเกิดทักษะต่างๆ ในข้างต้นจะต้องมีการวัดผลหรือพิสูจน์ให้ได้ว่านักศึกษามีทักษะต่างๆ เกิดขึ้นจริงสิ่งหนึ่งที่จะวัดผลได้คือผลงานสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Innovation) ของนักศึกษาหรือการเป็น “นักสร้างสรรค์” (Makers) นั้นเองหมายความว่ากิจกรรมพัฒนานักศึกษาจะต้องมีกระบวนการต่างๆ เพื่อพัฒนาให้นักศึกษาเป็นนักสร้างสรรค์ในช่วงที่กำลังศึกษาอยู่และการเป็นนักสร้างสรรค์ตั้งแต่ยังศึกษาอยู่ ทำให้นักศึกษาสามารถนำสิ่งที่สร้างสรรค์ไปประกอบอาชีพหรือประยุกต์ใช้ได้เลยทั้งวิธีคิดการพัฒนาต่อยอดผลงานเท่ากับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสามารถประสบความสำเร็จโดยไม่ต้องรอให้เรียนจบ (You can Succeed even before you graduate) กิจกรรมพัฒนานักศึกษาหรือกระบวนการที่จะทำให้นักศึกษาพัฒนาทักษะต่างๆ ในข้างต้นและสามารถเกิดผลงานสร้างสรรค์ได้ต้องเป็นกระบวนการเชิง   บูรณาการ ปัจจุบันได้จัดการเรียนการสอนที่จะทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิชาการและวิชาชีพและทักษะที่สำคัญของศตวรรษที่ 21 ผ่านหลักสูตร DPU Core และ Capstone Project ประกอบกับการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบ Collaborative เน้นการทำงานร่วมกันภายใต้พื้นที่การเรียนรู้แบบ Makerspace โดยมีอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนรู้ที่ทันสมัยให้นักศึกษาได้พัฒนาการทักษะความเป็นผู้ประกอบการ และได้ผลิตชิ้นงานที่ร่วมกันทำผ่านกระบวนการคิด

         นอกจากนี้ยังมีหน่วยงาน DPU X เป็นศูนย์กลางในการสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีทักษะความเป็นผู้ประกอบการที่จะสามารถเริ่มต้นสร้างธุรกิจ Startup ของตัวเอง โดยบูรณาการเชื่อมต่อไปที่ศาสตร์อื่นๆ  ในการสร้างผลงานต่างๆ ออกมานั้นส่วนใหญ่ต้องใช้ศาสตร์พื้นฐาน 4 ศาสตร์นี้แทบทั้งสิ้นโดยเฉพาะผลงานที่ตอบโจทย์ความต้องการใหม่ๆ ในยุคศตวรรษที่ 21 และThailand 4.0 และเมื่อประกอบกับศาสตร์อื่นๆ ที่จำเป็นและเพียงพอทำให้การสร้างสรรค์ผลงานต่างๆ มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ซึ่งทำให้นักศึกษาต้องมีความสัมพันธ์กับทีมในเชิงสร้างสรรค์ทำให้เกิดการร่วมมือและการทำงานเป็นทีมไปด้วยและเมื่อประกอบกับการสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการที่มีความรู้ทางด้านธุรกิจอันเป็น DNA ของมหาวิทยาลัยมาตลอด  กิจกรรมพัฒนานักศึกษายุคใหม่ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เป็นกิจกรรมที่ต้องการพัฒนาให้นักศึกษาเป็นผู้ประกอบการที่มีความคิดบูรณาการศาสตร์ต่างๆ โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์โดยร่วมมือและทำงานเป็นทีมกับผู้อื่นเพื่อให้เกิดความคิดวิเคราะห์คิดแก้ปัญหาคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสอดคล้องกับยุคสมัย ปัจจุบันเทคโนโลยีที่ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ทำให้มหาวิทยาลัยเล็งเห็นถึงความสำคัญของ Web3 Technology และ Blockchain ซึ่งในปัจจุบันกำลังเป็นเมกะเทรนด์ของโลก ทั้งนี้ กว่านักศึกษาจะจบออกไปในอีก 3-4 ปีข้างหน้า เทคโนโลยีดังกล่าวจะมีความสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจเป็นอย่างมาก นักศึกษาต้องรู้จักและเข้าใจ Web3 Technology ตั้งแต่อยู่ในรั้วมหาวิทยาลัย จึงจะมีความพร้อมในการทำงานในโลกธุรกิจยุคใหม่ทุกคนจะค้นพบตัวเอง และทดลองทำกิจกรรมบนโลกเมตาเวิร์ส ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเปิด Digital Wallet การ Airdrop NFT Avatar ไปจนถึงการได้เรียนรู้เกี่ยวกับ NFT/Digital Asset ผ่านหลักสูตรของ DPU CORE จะทำให้นักศึกษามีความพร้อมมากขึ้นในการเป็นผู้ประกอบการและมีทักษะอาชีพในธุรกิจยุคใหม่ ดังนั้นภาพของกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่เป็นจุดเน้นของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ยุคใหม่คือจะมีการจัดโครงการกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย DPU CORE โมเดลการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 พัฒนาทักษะแห่งอนาคต  6 ด้านต่อไป

 

อ้างอิง

กิจการนักศึกษา. (พ.ม) คู่มือการจัดกิจกรรมนักศึกษา. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัย

ธุรกิจบัณฑิตย์

จีรวัฒน์ วีรังกร 2542.พื้นฐานทักษะการดำเนินกิจกรรมนิสิต. กรุงเทพมหานคร: บริษัท พี.ที.พัฒนาการพิมพ์ จำกัด

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.(2561). ยุทธศาสตร์การพัฒนานิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา   

(พ.ศ. 2560-2564).สำนักงานส่งเสริมและการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา.

ดร.ดาริกา  ลัทธพิพัฒน์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200