บทความ "กระบวนการแก้ปัญหาการบูลลี่ทางเพศในโรงเรียนโดยพุทธสันติวิธี"

ในสังคมปัจจุบัน ไม่ว่าใครก็ตามไม่ควรถูกบูลลี่ (Bully) ถูกกลั่นแกล้งทางกาย วาจา และสังคม ปัญหาการบูลลี่เกิดขึ้นมานานจนเป็นปัญหาสะสม ทั้งในโรงเรียน มหาวิทยาลัย ที่ทางาน หรือแม้กระทั่งที่วัดหรือที่ เราอาศัยอยู่ทุกๆ วันนั่นคือบ้าน บางกรณีก็ล้อเล่นจนสนุกปากตั้งแต่เด็กจนโต โดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม ในที่ทางานก็อาจโดนกลั่นแกล้งทั้งกายและใจ ในเรื่องของหน้าตา นิสัย ความชอบที่ต่างจากคนอื่นเป็นต้น รวมถึงภัยที่ร้ายที่สุดในโลกโซเชียล เกรียนคีย์บอร์ดทั้งหลายก็สนุกกับการโพสต์ บูลลี่ทั้งคนรู้จักและไม่รู้จักกันอย่างสนุกเลยทีเดียว แต่นั่นเป็นการสนุกฝุายเดียวโดยคนที่ถูกบูลลี่ไม่ได้สนุกด้วย หรือแม้กระทั่งกรณีของศิลปินไอดอลเกาหลีที่ถูก Cyber bully อย่างหนัก จนปุวยบางรายถึงกับฆ่าตัวตาย ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ควร เกิดขึ้นกับใครทั้งนั้น
คนที่มีความสมดุลทางสภาวะของอารมณ์และความคิด จะไม่ไปบูลลี่ใครทั้งที่รู้จักและไม่รู้จัก คนที่มีปัญหา มีความเครียดด้านใดด้านหนึ่งต่างหากที่ต้องการระบายออก โดยมักเลือกคนที่ “แตกต่าง” จากตัวเอง เช่น สีผิว ความเชื่อ ศาสนา รสนิยมทางเพศ ฯลฯ ซึ่งมีการวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่คนเหล่านี้เลือกที่จะไปบูลลี่ชีวิตคนอื่นว่า
• อยากเป็นที่สนใจ เพราะในชีวิต “ด้านหนึ่ง” ของเขา เป็นมนุษย์ล่องหนที่ไม่มีตัวตน
• อิจฉาในสิ่งที่คนอื่นมี และคิดว่าตัวเองควรได้รับสิ่งที่ดีกว่าคนคนนั้น
• ต้องการให้คนอื่นเห็นว่าตัวเองเจ๋ง และรู้สึกมีอานาจ โดยการกดคนอื่นให้ต่าลง
• เกลียดตัวเอง ไม่ชอบในสิ่งที่ตัวเองเป็น และแก้ไขไม่ได้ จึงเลือกที่จะด่าคนอื่นในเรื่องเดียวกัน
• แก้ปัญหาของตัวเองไม่ได้ เลยต้องหนีปัญหาด้วยการมาทาลายคนอื่น
วิธีการปรับ Mindset เพื่อไม่เป็นคนที่บูลลี่คนอื่น
• อย่าต่อว่าคนอื่นด้วยถ้อยคาที่รุนแรง
• อย่าสงสัยในความสามารถของคนอื่น หรือมีความคิดที่ต่างจากเรา เพราะในความคิดหรือ การกระทาของเขาย่อมมีเหตุและผลด้วยกันทั้งสิ้น
• ไม่พิมพ์คอมเม้นท์แบบไม่ได้คิด หรือไม่มีสติในโซเซียลมีเดีย เพราะนั่นอาจทาให้เราไปบูลลี่คนอื่นโดยไม่รู้ตัว
• ทาความเข้าใจในความแตกต่างของคน เข้าใจข้อจากัด รวมถึงความต้องการของคนอื่น
• พยายามพัฒนามุมมอง และทาเรื่องดีๆ ที่เป็นประโยชน์กับคนอื่น
• ระมัดระวังการกระทาอย่างมีสติ และไม่ทาให้คนรอบข้างรู้สึกแย่
• คิดก่อนพูด หากจะพูดให้พูดในทางบวกแบบมีสติ
• มั่นทาบุญ ให้ทาน เข้าวัดฟังธรรม หรืออ่านหนังสือธรรมมะจะช่วยขัดเกลาจิตใจเราได้
• พยายามเติมพลังบวกให้กับคนที่เรารู้จักหรือไม่รู้จักก็ตามจะทาให้เราได้พลังบวกไปด้วย
 
สรุป
การบูรณาการหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวเนื่องด้วยหลักสัมมาวาจา, ปธาน 4, และเมตตาธรรม นามาใช้เป็นเครื่องมือในสื่อสารเชิงพุทธบูรณาการ เพื่อมุ่งหวังที่จะลดการรังแก กลั่นแกล้ง กระทาความรุนแรงไม่ว่าจะเป็นทั้งทางคาพูดหรือการทาร้ายร่างกาย ในกลุ่มนักเรียนเพศทางเลือก LGBT (Sexual bullying) เพื่อให้เข้าใจพร้อมกับปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมให้เป็นเชิงบวกกับกลุ่มนักเรียน เพศทางเลือกมากขึ้น พร้อมทั้งกลุ่มเพศทางเลือกเองก็จะได้ปรับทัศนคติและพฤติกรรมของตนเองด้วยเช่นกัน เมื่อพบเจอกับการกลั่นแกล้ง (Sexual bullying) รวมถึงการจัดการกับการกลั่นแกล้ง (Sexual bullying) อย่างถูกวิธีและครอบคลุมทุกด้าน เช่น การเพิ่มความมั่นใจให้ตนเอง, การเพิกเฉยไม่ให้ความสนใจกับการ กลั่นแกล้งนั้น จนถึงการเก็บหลักฐานเพื่อดาเนินคดี นอกจากนักเรียนเพศทางเลือกซึ่งอาจเป็นผู้ถูกกลั่นแกล้งในโรงเรียนที่จะต้องมีวิธีการรับมือกับพฤติกรรมดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมแล้ว ผู้บริหารและครูก็ควรเข้ามา มีบทบาทสาคัญในการปูองกันมิให้พฤติกรรมการกลั่นแกล้งเกิดขึ้นในโรงเรียน

บทความฉบับเต็ม >> กระบวนการแก้ปัญหาการบูลลี่ทางเพศในโรงเรียนโดยพุทธสันติวิธี โดย อ.อติชาต  ตันเจริญ

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200