เปิดรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2565

มาแล้วจ้า...
 
เปิดรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2565  ตั้งแต่วันที่ 15 – 31 สิงหาคม 2565   
**รับสมัครชั้นปีที่ 2 -3 ขึ้นไปเท่านั้น**
ยื่นเอกสารสมัครด้วยตนเอง พร้อมเงินค่าสมัคร 650 บาท 
ณ  สายงานกิจการนักศึกษา ชั้น 3  อาคาร 10   (อาคารอเนกประสงค์) 
ในวันและเวลาทำการ  (วันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา 08.30 – 16.30 น.)

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ : อาจารย์วรวุฒิ สวัสดิชัย

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
1.   หนังสือรับรองการฝึก  สถานศึกษากรุงเทพฯ และปริมณฑล 
    รับที่โรงเรียนรักษาดินแดน ถ.วิภาวดี ต่างจังหวัดรับที่มณฑลทหารของแต่ละสถานศึกษาหรือหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน สนามหลวง เขตพระนคร  กรุงเทพฯ (อาคารสวนเจ้าเชตุ)
2.  ใบสมัครสีขาว (รด.2)
3   สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนา   1  แผ่น
4.   รูปถ่ายเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร  ขนาด 1 นิ้ว  จำนวน  2 รูป
 
#DPUSAO
#DPU
#สายงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200