รางวัลชมเชย ในการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564

ขอแสดงความยินดีกับ…
นายกฤษเพชร โสภณวานิชกุล นักศึกษาวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี หลักสูตรบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (CIBA) ที่ได้รับรางวัลชมเชย ในการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564
 
 
 

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200