ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดีฯ และเข็มเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดีฯ และเข็มเชิดชูเกียรติ จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์   ประจำปี 2565  ดังนี้

  1. นายศักดิ์สิทธิ์  ศรีเดช  นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์  ชั้นปีที่ 2
  2.  นางสาวสมใจ  กอนไชย  คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม  ชั้นปีที่ 3
  3. นางสาวสุภัชชา  ดวงล้อมจันทร์  คณะนิเทศศาสตร์  ชั้นปีที่ 3
  4.   นักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์  ชั้นปีที่ 1

 

** ขอให้นักศึกษามาติดต่อรับได้ที่สายงานกิจการนักศึกษา  ชั้น 3  อาคารอเนกประสงค์ (อาคาร 10 )  ช่วงเปิดภาคการศึกษาใหม่แล้วประมาณเดือนสิงหาคม  2565 **

 

#DPUSAO
#DPU
#สายงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

#รางวัลความประพฤติดี2565

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200