ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลต่างๆ ในโครงการประกวดนักศึกษานพรัตน์ทองคำ ครั้งที่ 36 ปีการศึกษา 2564

ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดี ให้เกียรติในการมอบรางวัลให้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการและได้รับรางวัลต่างๆ โครงการประกวดนักศึกษานพรัตน์ทองคำ ครั้งที่ 36 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมสนม สุทธิพิทักษ์อนุสรณ์ โดยมีรองอธิการบดี คณบดี คณาจารย์ นักศึกษาร่วมมาเชียร์และให้กำลังใจ

และขอบคุณ คุณพัสวี ฐิติพรวัฒนกุล นักศึกษานพรัตน์ทองคำ ครั้งที่ 18  และ คุณปิยะพร น้อยเจริญ ขวัญใจนพรัตน์ ครั้งที่ 29 ที่มารับหน้าที่พิธีกรในครั้งนี้

>> ผลการประกาศรางวัลต่างๆ ในโครงการประกวดนักศึกษานพรัตน์ทองคำ ครั้งที่ 36 ปีการศึกษา 2564 <<

นักศึกษานพรัตน์ทองคำฝ่ายชาย ได้แก่ นายกฤษเพชร โสภณวานิชกุล วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี หลักสูตรบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

นักศึกษานพรัตน์ทองคำฝ่ายหญิง ได้แก่ นางสาวภัคธีมา สร้อยบัวงาม คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

รางวัล Communications Awards

1. นายศักย์ศรณ์ ชั้นดี คณะนิเทศศาสตร์

2. นางสาวณัฐนันท์ สร้างเกตุ วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน

3. นายวุฒิพงษ์ ปาลกะวงศ์ คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์

รางวัล Personality Awards

1. นายอภิชาติ ปู่แก้ว วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน

2. นางสาวภัคธีมา สร้อยบัวงาม คณะศิลปศาสตร์

รางวัล Outstanding Performance Award ได้แก่

นายสุรเดช เขตสถาน วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน

รางวัล Popular Vote ได้แก่

นางสาวสมใจ กอนไชย คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

รางวัล The best entrepreneurial skill development award ได้แก่

นางสาววรินยุพา จุลวงศ์ คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์

รางวัลผู้เสนอผลงานสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม ได้แก่

นางสาวดลยา โคตุทา วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ

รางวัลผู้เสนอผลงานสร้างสรรค์ชมเชย

1. นายกฤษเพชร โสภณวานิชกุล วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี

2. นางสาวมุธิตา กรวยทอง คณะรัฐประศาสนศาสตร์

3. นางสาวภัคธีมา สร้อยบัวงาม คณะศิลปศาสตร์

4. นายศักย์ศรณ์ ชั้นดี คณะนิเทศศาสตร์

5. นางสาวอรุณรัตน์ ราชวัตร วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี

 ^ แล้วพบกันใหม่ปีการศึกษาต่อไปนะคะ ^

https://www.facebook.com/139391639482121/posts/5116356311785604/
 
https://www.facebook.com/139391639482121/posts/5116293155125253/

 

#DPUSAO

#DPU

#สายงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

#นพรัตน์ทองคำ36

 

  

  

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200