ท่านอธิการบดีมอบนโนบายแก่บุคลากรสายงานกิจการนักศึกษา

ท่านอธิการบดีมอบนโนบายแก่บุคลากรสายงานกิจการนักศึกษา

เพื่อปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมและการให้บริการแก่นักศึกษา และขอให้ทำงานอย่างมีอุดมการณ์ ความรับผิดชอบ และมีไฟในการทำงาน

ในวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2558

เวลา 09.00 - 11.00 น.

ณ ห้องประชุมสำนักกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคาร 10

 

 

 

 

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200