การเบิกประกันอุบัติเหตุนักศึกษา 2564 (เปลี่ยนบริษัทผู้เอาประกัน)

ประกันอุบัติเหตุนักศึกษา  ปีการศึกษา 2564

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนมีประกันอุบัติเหตุทุกคน เดิมเป็นบริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น บริษัท PACIFIC  CROSS  เป็นผู้เอาประกัน

1)  เบิกได้เฉพาะกรณีอุบัติเหตุเท่านั้น  เจ็บป่วยด้านสุขภาพเบิกไม่ได้

2)  เบิกค่ารักษาพยาบาลได้  25,000 บาท / กรณี  อุบัติเหตุเสียชีวิต 250,000 บาท 

  • ยกเว้นเสียชีวิตจากการดื่มสุรา  หรือ  ยาเสพติดให้โทษร้ายแรง  อาหารเป็นพิษ  การทะเลาะวิวาท                  

         อาการเจ็บป่วย  การแท้งลูก  การทะเลาะวิวาท  การก่ออาชญากรรม การฆ่าตัวตาย หรือ ทำร้ายร่างกาย

         ตนเอง  การเล่นหรือแข่งขันกีฬาอันตราย

         ขณะโดยสารบนเครื่องบินพาณิชย์ การจลาจล                 

         นัดหยุดงาน  ภัยสงครามและก่อการร้าย  ภัยการเมือง  อาวุธนิวเคลียร์  และหรือกัมมันตภาพรังสี   

  • เสียชีวิตจากการเจ็บป่วยทุกกรณี จ่ายค่าปลงศพ  10,000 บาท 

3)  ระยะเวลาคุ้มครอง  1  ปีการศึกษา  (1 สิงหาคม  2564 - 1 สิงหาคม  2565  เวลา 16.30 น.)

4)  กรณีเข้ารับการรักษาต้องใช้บัตรประกัน (PA) คู่กับบัตรประชาชน (ตัวจริง)  แสดงกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล 4 

     โรงพยาบาลที่ใกล้มหาวิทยาลัย (โรงพยาบาลนนทเวช / โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ / โรงพยาบาลวิภาวดี/

     โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่น)  และเข้ารักษาในโรงพยาบาลเครือข่ายทั่วประเทศกว่า  200  แห่ง

***หมายเหตุ  :  ยื่นเอกสารเบิกค่าสินไหมทดแทนภายใน 30 วัน  นับตั้งแต่วันเกิดเหตุ***

 

DOWNLOAD แบบฟอร์ม

>> แบบฟอร์มตรวจเอกสารการขอเบิกค่าสินไหมทดแทน Update - สค.64

>> Claim Form PACIFIC CROSS เมษายน 2565

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200