กิจกรรมค่ายนพรัตน์ทองคำ ครั้งที่ 36

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565  สายงานกิจการนักศึกษาจัดกิจกรรมค่ายนพรัตน์ทองคำ ครั้งที่ 36  ในวันแรก   ณ   LAB 145           โดย ผศ.ดร.วันวร จะนู รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษากล่าวเปิดค่ายและให้โอวาท  และมีกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจตลลอดทั้งวัน  อาทิ

>>  บรรยาย “แนวคิดพื้นฐานการปฏิบัติงานและกระบวนการทางธุรกิจในโซ่อุปทาน และ “Introduction to business simulation Game”  โดย ดร.คุณากร วิวัฒนากรวงศ์

>>  บรรยาย “โครงสร้างและการจัดการองค์กรสมัยใหม่”   โดย อาจารย์สุรชัย สวนทับทิม

>>  กิจกรรมเตรียมความพร้อมโครงสร้างและการจัดการองค์กรสมัยใหม่

>>  Work Shop

>>   ชี้แจงแนวทางการนำเสนอ : การปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินธุรกิจ

** แล้วพบกันอีกครั้งในวันที่ 6 เมษายน 2565 **

#DPUSAO
#DPU
#สายงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
#นพรัตน์ทองคำ36

 

   

   

   

   

   

   

   

   

  

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200