โอกาสสุดท้ายในการยื่นเอกสารขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ปี 2564

มีข่าวดีมาบอกจ้า..... โอกาสสุดท้ายในการยื่นเอกสารขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ปี 2564

ยื่นเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 10- 31 มกราคม 2565 เท่านั้น หรือผ่านช่องทางไปรษณีย์  โดยมีรายละเอียด ดังนี้

นักศึกษาชายที่ เกิด พ.ศ. 2544 (ไม่ได้เรียน รด. จบปี 3)  เตรียมเอกสารที่ใช้ในการผ่อนผันการตรวจเลือกทหาร 2564

1.แบบฟอร์มคำร้องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

(ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่ https://www.dpu.ac.th/sao/download.html )

2.สำเนาทะเบียนบ้านนักศึกษา 2 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

3. สำเนาหนังสือสำคัญ (สด.9) 2 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

4.สำเนาหมายเรียก (สด.35) 2 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

5.หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาฉบับจริง 1 ฉบับ + สำเนา 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ติดต่อขอเอกสารได้ที่ฝ่ายทะเบียนฯ อาคารสำนักอธิการบดี ชั้น 2)

6.สำเนาเปลี่ยนชื่อ – สกุล และใบแจ้งย้ายภูมิลำเนาทหาร (ถ้ามี)

** หากภูมิลำเนาทหารอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ใช้เอกสารอย่างละ 3 ฉบับ**

 

นักศึกษาผู้ที่เคยผ่อนผันทหารมาแล้วให้ส่งเฉพาะเอกสารสำเนา สด.43 จำนวน 2 ฉบับ

** พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง ส่งให้ทันตามระยะเวลากำหนดที่กำหนดเท่านั้น**

** หากพ้นกำหนดนี้นักศึกษาไม่มายื่นเอกสาร นักศึกษาต้องเข้าเกณฑ์ทหารตามที่กฎหมายกำหนด **

 

>> ช่องทางการส่งเอกสาร

ส่งทางไปรษณีย์มาที่ สายงานกิจการนักศึกษา ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ 110/1-4 ถ.ประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

***ส่งทางไปรษณีย์ โดยถือวันที่มีการประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ ประทับตราไม่เกินวันที่ 31 มกราคม 2565***

 

ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่สายงานกิจการนักศึกษา อาคาร 10 ชั้น 3

โทร. 02-9547300-29 ต่อ 854, 438 หรือ 089-8271240

และขอให้แอดไลน์เข้ากลุ่มผ่อนผันทหารปี 2564 ด้วย

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200