มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กำหนดจัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กำหนดจัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 
ให้แก่ดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 12  มหาบัณฑิต รุ่นที่ 34  ประกาศนียบัตรบัณฑิต รุ่นที่ 8  และ บัณฑิต รุ่นที่ 48 
ระหว่างวันที่ 3-6 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200