ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาตัวแทนมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยในการนำเสนอผลงานเข้ารับรางวัลพระราชทาน  ประจำปีการศึกษา 2564  ได้แก่นายกฤษเพชร  โสภณวานิชกุล  นักศึกษาชั้นปีที่ 3  วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี  (CIBA) สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ Business Administration (International Business, English Program)

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200