Welcome

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันวร จะนู รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา ต้อนรับ
อาจารย์เฉินเวย (陈巍) จากมหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน ที่มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล (ฝ่ายจีน) ประจำมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ณ สายงานกิจการนักศึกษา เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

https://www.facebook.com/DPUSAO/posts/4552172191537355

#DPUSAO
#DPU
#สายงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200