ขอเชิญ "ฉีดวัคซีน คอตีบ - บาดทะยัก"

ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร มธบ. และ บุคคลทั่วไป

"ฉีดวัคซีน คอตีบ - บาดทะยัก"

เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.00 - 15.00 น.

ณ บริเวณใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 7)

หมายเหตุ : นักศึกษา บุคลากร มธบ. และ บุคคลทั่วไป ต้องมีอายุ 20 - 50 ปี

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200