ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สสอท.) ดังนี้

รางวัลบุคลากรดีเด่น
บุคลากรดีเด่นด้านสนับสนุนวิชาการ
กลุ่มงานศิลปวัฒนธรรม บุคลากรดีเด่นระดับผู้บริหาร ได้แก่
นายเอกรัตน์ จันทร์รัฐิติกาล
ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล

รางวัลนักศึกษาดีเด่น
นักศึกษาดีเด่นประเภทกิจกรรมดีเด่น
ประเภทบุคคล ได้แก่
นายภูรีภัทร วิจิตรธัญญะ
คณะรัฐประศาสนศาสตร์

นักศึกษาที่มีความสามารถด้านกีฬา เพื่อรับทุน “สุรี บูรณธนิต” ได้แก่
นางสาวรัตติยากรณ์ อุดมสุข
วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ

#DPUSAO
#DPU

#สายงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 

 

https://www.facebook.com/DPUSAO/posts/4530635467024361

 

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200