ขอแสดงความยินดีกับ…นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ที่ได้รับทุนการศึกษาจากโครงการทุนการศึกษา บริษัทกรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด

ขอแสดงความยินดีกับ…

นางสาวอรพิน บุญช่วยนำผล
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ที่ได้รับทุนการศึกษาจากโครงการทุนการศึกษา บริษัทกรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด เป็นเงิน 45,000 บาท  โดย ผศ.ดร.วันวร จะนู รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา เป็นผู้แทนมอบ

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200