การยื่นเอกสารขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ปี 2564

การยื่นเอกสารขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ปี 2564

ยื่นเอกสารได้ตั้งแต่วันที่  1  กันยายน – 30  พฤศจิกายน  2564  หรือผ่านช่องทางไปรษณีย์

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

นักศึกษาชายที่ เกิด พ.ศ. 2544 (ไม่ได้เรียน รด. จบปี 3)

     เตรียมเอกสารที่ใช้ในการผ่อนผันการตรวจเลือกทหาร 2564

1.แบบฟอร์มคำร้องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร  

  (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่  https://www.dpu.ac.th/sao/download.html )                 

2.สำเนาทะเบียนบ้านนักศึกษา   2  ฉบับ  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง                                                                                                                                                                                                                                             

3. สำเนาหนังสือสำคัญ (สด.9)     2  ฉบับ  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

4.สำเนาหมายเรียก (สด.35)      2   ฉบับ   พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง                                                                                                                                                                       

5.หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาฉบับจริง 1 ฉบับ + สำเนา 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง                                                                                                                                                                               

  (ติดต่อขอเอกสารได้ที่ฝ่ายทะเบียนฯ อาคารสำนักอธิการบดี  ชั้น 2) 

6.สำเนาเปลี่ยนชื่อ – สกุล และใบแจ้งย้ายภูมิลำเนาทหาร (ถ้ามี)            

                      ** หากภูมิลำเนาทหารอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ใช้เอกสารอย่างละ 3 ฉบับ**

     

นักศึกษาผู้ที่เคยผ่อนผันทหารมาแล้ว

                ให้ส่งเฉพาะเอกสารสำเนา  สด.43  จำนวน  2  ฉบับ

                ** พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง  ส่งให้ทันตามระยะเวลากำหนดที่กำหนดเท่านั้น**

 

** หากพ้นกำหนดนี้นักศึกษาไม่มายื่นเอกสาร  นักศึกษาต้องเข้าเกณฑ์ทหารตามที่กฎหมายกำหนด **

 

ช่องทางการส่งเอกสาร

ส่งทางไปรษณีย์มาที่  สายงานกิจการนักศึกษา  ม.ธุรกิจบัณฑิตย์  110/1-4  ถ.ประชาชื่น  แขว’ทุ่งสองห้อง  หลักสี่   กรุงเทพมหานคร   10210

 

ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่สายงานกิจการนักศึกษา   อาคาร 10  ชั้น 3 

โทร. 02-9547300-29  ต่อ  854, 438  หรือ  089-8271240

และขอให้แอดไลน์เข้ากลุ่มผ่อนผันทหารปี 2564  

 

Download แบบฟอร์ม

>> แบบฟอร์มคำร้องขอผ่อนผันเกณฑ์ทหาร

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200