DPUCARE อีกหนึ่งกำลังใจให้นักศึกษา

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ต่อประกัน COVID-19 ให้กับนักศึกษาทุกระดับการศึกษา ทุกชั้นปี ที่ลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 1 / 2564 เสร็จสมบูรณ์ (เป็นกรณีพิเศษ)

>>  กรณีตรวจพบเชื้อและเข้ารับการรักษา เบิกได้ 20,000 บาท พิเศษพร้อมสิทธิเบิกประกันอุบัติเหตุฉับพลัน 20,000 บาท

>>  มีผลคุ้มครองตั้งแต่ 16 สิงหาคม 2564 - 31 มกราคม 2565 เวลา 24.00 น. (6เดือน)

                                              ^^อีกหนึ่งกำลังใจให้นักศึกษา เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน^^

#ด้วยความห่วงใย #มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ #DPU #DPUSAO #สายงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ข้อมูลการเคลมประกัน Covid-19 

1) เอกสารที่ใช้ประกอบการเคลมประกัน

      - แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่ลงลายมือชื่อโดยผู้เอาประกัน / ผู้แทน (ตามแนบ)

      - ผลตรวจเป็น Covid โดยใช้วิธี RT-PCR (ต้นฉบับ)

      - ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง

      - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

      - สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร เพื่อรับค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับความคุ้มครอง (ชื่อเดียวกับผู้เอาประกันภัย)

      - กรณี Home Isolation โปรดแนบเอกสาร/หลักฐานการลงทะเบียน พร้อมกับรหัสหน่วยบริการ (กรณีเบิกค่าชดเชย ขณะพักรักษาตัว)

       - เอกสารประกอบอื่นๆ เพิ่มเติม ตามลักษณะเหตุการณ์และความจำเป็น

** Email : [email protected]   เบอร์โทร 063-9031163  คุณสราวุธ (ตัวแทนบริษัทประกัน)  และ

Line  089-6656514  พี่ปุ๋ย (ตัวแทน DPU)

และกรุณานำส่งเอกสารฉบับจริงมาที่

ฝ่ายเคลม บริษัท ที.พี.แอนด์ แอสโซซิเอทส์ 1992

เลขที่ 89 ซอยงามวงศ์วาน 2 แยก 5 ต.บางเขน

อำเภอเมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

โทร.02-5807444 , 063-9031163

2) เอกสารใบเคลมฟอร์ม

- กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน สำหรับเลขที่กรมธรรม์ และในข้อที่  3  ไม่ต้องกรอก  และลงชื่อในช่องผู้เอาประกัน

3) ระยะเวลาในการจ่าย หลังได้รับเอกสารครบถ้วนโดยโอนเงินสินไหมให้กับผู้เอาประกันค่ะหรือเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นนักศึกษาที่ป่วย โดยตรง  ไม่เกิน  30  วัน  หลังจากยื่นเอกสาร

*** รักษาตัวให้หายก่อนค่อยนำเอกสารส่งเพื่อเบิกเคลมประกัน โดยเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน ***

ดาวน์โหลด

>> Claim Form new version (อาคเนย์ประกันภัย)

>> ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม Claim Form new version (อาคเนย์ประกันภัย)

 

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200