มอบโล่และเกียรติบัตรให้คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันวร  จะนู  รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา มอบโล่และเกียรติบัตรให้ผู้แทนคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา (ประธานกลุ่มชมรมด้านวิชาการ)  ประธานนักศึกษาประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์และรองประธานวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี ปีการศึกษา 2563  เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและความภาคภูมิใจให้แก่นักศึกษาในการทำกิจกรรมเป็นการสนับสนุนให้นักศึกษาให้กระทำความดีตลอดจนส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตอาสาและแสดงความขอบคุณแก่ ผู้นำนักศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่มาตลอดทั้งปีการศึกษา
#DPUSAO
#DPU
#สายงานกิจการนักศึกษา
#มอบโล่และเกียรติบัตร_2563
 
   
   
   

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200