ประกาศมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ฉบับที่ 5- 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  เรื่อง มาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 5- 2564 ณ วันที่ 6 เมษายน 2564 โดย คณะทำงานเฉพาะกิจฯ 

“ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มีความห่วงใยและคำนึงถึงความปลอดภัยของนักศึกษา จึงปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์ทั้งหมด ระหว่างวันที่ 7-11 เม.ย.64 และงดการเข้ามาทำกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยทุกกรณี เพื่อลดความเสี่ยงจากการสัมผัสเชื้อในการเดินทาง และการอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม” 

*** โปรดอ่านประกาศฉบับเต็ม เเละปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด***

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200