Aj. Win Naing Soe (Aj. Austin) เป็นตัวแทนมอบหนังสือขอบคุณ มธบ.

Aj. Win Naing Soe (Aj. Austin) เป็นตัวแทนมอบหนังสือขอบคุณ มธบ.

ที่บริจาคเงินช่วยเลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในประเทศพม่า

เมื่อวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2558

ณ สำนักกิจการนักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 10

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200