โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา “We are youngster : เข้าใจ (โลก) วัยรุ่น”

วันนี้ (25 มี.ค.64) 
 
       สายงานกิจการนักศึกษาจัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา  “We  are  youngster :  เข้าใจ (โลก) วัยรุ่น” โดยได้รับเกียรติจากผศ.ดร. จิตรา ดุษฎีเมธา ประธานศูนย์พัฒนาศักยภาพมนุษย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มาเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมสนม (1-1) สุทธิพิทักษ์ อนุสรณ์ 
 
         มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ที่เข้าร่วมอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจในการให้คำปรึกษาวัยรุ่น ดูแล ช่วยเหลือนักศึกษา ซึ่งในการทำหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาจำเป็นต้องศึกษาและเทคนิคและแนวทางในการให้คำปรึกษาเพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับนักศึกษาในปัจจุบันให้มากที่สุด
 
ชมภาพทั้งหมดได้ที่   https://www.facebook.com/media/set/?set=a.3866635966757651&type=3
 
   
   
   
   
   
   
   
   
  
   
   
   
 
 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200