ประกาศมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ฉบับที่ 4- 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ฉบับที่ 4- 2564 เรื่อง มาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 4- 2564 ณ วันที่ 23 มีนาคม 2564 โดย คณะทำงานเฉพาะกิจฯ เพื่อโปรดทราบและขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวด้วย ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของทุกคนและความต่อเนื่องในการดำเนินการของ DPU

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200