อย่าลืม..... ไปรายงานตัวตามหมายเรียก สด.35 ตามภูมิลำเนาทหารของตนเองทุกปี

นักศึกษาที่เกิด พ.ศ 2543 อายุ 21 ปีบริบูรณ์ และคนเกิด พ.ศ.2535-2542 ต้องไปรายงานตัวตามหมายเรียก สด.35 ตามภูมิลำเนาทหารของตนเองทุกปี จนกว่าจะจบการศึกษา และเตรียมเอกสารหลักฐานไปให้พร้อมนะ

หลักฐานที่ต้องใช้ในวันเกณฑ์สำหรับผู้ขอผ่อนผันปีแรก
 1. ใบสำคัญ (แบบ สด.9)
 2. หมายเรียก (แบบ สด.35)
 3. บัตรประชาชน
 4. หลักฐานทางการศึกษาที่มหาวิทยาลัยสำเนาให้
 
 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200