ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกโครงการประกวดนพรัตน์ทองคำ ประจำปีการศึกษา 2563

ตามที่มหาวิทยาลัยได้เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดนักศึกษานพรัตน์ทองคำ ประจำปีการศึกษา 2563 ไปแล้วนั้น  บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเสร็จสิ้นแล้ว มีนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกโครงการประกวดนพรัตน์ทองคำ ประจำปีการศึกษา 2563  จำนวน 40  คน  มีรายชื่อตามประกาศ

>> ประกาศ 0700-0301รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกโึครงการประกวดนพรัตน์ทองคำ ประจำปีการศึกษา 2563

 

กำหนดการกิจกรรมต่าง ๆ  ที่ต้องเข้าร่วมตลอดโครงการ

 • การรับสมัครและการตรวจสอบคุณสมบัติ                                           8 พฤศจิกายน 2563 – 25 กุมภาพันธ์ 2564
 • ประกาศผลผู้ผ่านเกณฑ์(ติดประกาศลง website และแจ้งคณะ)              1 มีนาคม  2564
 • พิธีเปิดและปฐมนิเทศผู้เข้าประกวด                                                  9 มีนาคม  2564

เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร 10

 • ส่งแฟ้มสะสมผลงาน                                                                      8 มีนาคม 2564
 • อบรมและประเมินทักษะ 6 ด้าน ณ Lab 144                                       16 มีนาคม 2564
 • กิจกรรมค่ายนพรัตน์                                                                      27 มีนาคม 2564 หรือ 3 เมษายน 2564
 • อบรม Module ที่ 1 (ช่วงเย็น) ณ DPUx                                            เมษายน 2564
 • เรียน e-learning: Module ที่ 3 ณ DPUx                                          เมษายน 2564 เป็นต้นไป
 • อบรมการนำเสนอผลงานและให้คำปรึกษา ณ DPUx                             เมษายน 2564
 • นำเสนอผลงานสร้างสรรค์   ณ ห้องประชุมสัจจา 1                               18 พฤษภาคม  2564
 • พิธีประกาศผลการประกวดนพรัตน์ทองคำ ปี 2563                               30 กรกฎาคม 2564

เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสนม สุทธิพิทักษ์ อนุสรณ์

 • วีดีทัศน์ในการทำกิจกรรมทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประกวด
 • การแสดงร่วมกันของผู้เข้าประกวด  1  รายการ    
 • พิธีประกาศผลรางวัลนักศึกษานพรัตน์ทองคำ  ประจำปีการศึกษา 2563

 

หมายเหตุ  นักศึกษาที่ได้รับรางวัลนพรัตน์ทองคำ/นพรัตน์เชิดชูเกียรติประจำคณะวิชาและรางวัลอื่นๆ ข้างต้น

             จะต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย รวมถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรม  

             ต่าง ๆ  ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้น

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200