ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษากองทุนสร้างสรรค์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU Bright) ปีการศึกษา 2563

ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งกองทุนสร้างสรรค์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ DPU Bright เพื่อเสริมโอกาสให้นักศึกษาทีขาดแคลนทุนทรัพย์และสร้างโอกาสในการพัฒนาตนเองด้านการเรียนรู้ ซึ่งคณะกรรมการสัมภาษณ์ผู้ขอกองทุนสร้างสรรค์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU Bright) เมื่อวันที่ 23  กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา  ซึ่งได้พิจารณานักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ จำนวน 29 คน มีรายละเอียดตามประกาศแนบท้าย

 

>> ให้นักศึกษามาติดต่อคุณนวลลออ (พี่ออ) ที่สายงานกิจการนักศึกษา อาคารอเนกประสงค์และจอดรถ (อาคาร 10) ชั้น 3 ในวันทำการจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. เพื่อจะได้แจ้งยอดเงินที่ได้รับการอนุมัติเป็นรายบุคคลก่อนไปดำเนินการที่ฝ่ายการเงินต่อไป   *** ตั้งแต่วันที่  25 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป ***

 

>>> ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษากองทุนสร้างสรรค์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU Bright)     ปีการศึกษา 2563

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200