สัมภาษณ์นักศึกษาผู้ขอรับทุน DPU Bright ปีการศึกษา 2563

สายงานกิจการนักศึกษาจัดสัมภาษณ์นักศึกษาผู้ขอรับทุน DPU Bright  ปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม 2-1 สายงานกิจการนักศึกษา อาคารอเนกประสงค์และจอดรถ ชั้น 2 (อาคาร 10) โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคณบดี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาทุกวิทยาลัย/คณะร่วมเป็นกรรมการสัมภาษณ์

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดตั้งกองทุนสร้างสรรค์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU Bright) เพื่อเสริมโอกาสให้นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และเพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้

โดยจะประกาศผลรายชื่อผู้ได้รับทุนภายในเดือนมีนาคม 2564 นี้

  

  

  

  

  

 

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200